GAE编程指南

GAE编程指南 唐学韬 / 何继业著

编程
浏览人数:208
读者: ...
前言 ...................... 1   
第1章 GAE简介 ..... 9   
运行时环境 .........................................9   
静态文件服务器 ..........................................12   
数据存储区 ..................................................12   
实体和属性...........................................13   
查询和索引...........................................13   
事务 14   
服务 .......16   
GAccount .....................................................17   
任务队列和计划任务 ...................................17   
开发人员工具 ..............................................18   
管理控制台 ..................................................19   
App Engine暂时还做不到的事情 ................19   
使用入门 .....................................................20   
第2章 创建一个应用程序 ............................................ 22   
安装SDK .....................................................22   
安装Python SDK ..................................23   
安装Java SDK ......................................27   
开发应用程序 ..............................................31   
用户偏好模式 .......................................31   
开发一个Python应用程序 ....................32   
开发一个Java应用程序.........................45   
开发控制台...........................................60   
注册应用程序 ..............................................62   
应用程序的ID和标题 ...........................63   
设置域名 ..............................................64   
Apps和身份验证 ..................................65   
上传应用程序 ..............................................66   
管理控制台简介 ..........................................67   
第3章 处理Web请求 .................................................. 70   
App Engine的架构 .......................................71   
对前端进行配置 ..........................................73   
配置Python应用程序 ............................73   
配置Java应用程序 ................................75   
域名 76   
应用程序的ID和版本号 ........................77   
请求处理器...........................................78   
静态文件和资源文件 ............................82   
安全连接 ..............................................88   
通过GAccount进行授权 .......................91   
应用程序是如何运行的 ...............................93   
Python运行时环境 ................................93   
Java运行时环境 ....................................95   
沙盒 95   
应用程序缓存 .......................................97   
日志 ....................................................100   
配额限制 ...................................................104   
请求限制 ............................................104   
CPU限制 ............................................104   
服务限制 ............................................105   
部署限制 ............................................106   
付费配额 ............................................107   
有关资源使用量的头 ..........................109   
第4章 数据存储区实体 ............................................. 110   
实体、键和属性 ........................................ 111   
Python数据存储区API简介 ....................... 112   
Java数据存储区API简介 ........................... 115   
属性值 . 117   
字符串、文本和字节字符串 .............. 119   
未设置与空值 .....................................120   
多值属性 ............................................120   
键和键对象 ................................................121   
使用实体 ...................................................123   
通过键获取实体 .................................123   
查看实体对象 .....................................124   
保存实体 ............................................125   
删除实体 ............................................126   
第5章 数据存储区查询 ............................................. 127   
查询和类别 ................................................128   
查询结果和键 ............................................128   
GQL .....129   
Python的查询API ......................................132   
Query类 ..............................................133   
Python中的GQL .................................134   
获取结果 ............................................135   
Keys-Only查询 ...................................137   
Java的查询API ..........................................138   
Java中的Keys-Only查询 .....................140   
索引简介 ...................................................140   
自动索引和简单查询 .................................142   
单个类别上的所有实体 ......................143   
单个等式筛选条件 .............................143   
大于和小于筛选条件 ..........................144   
单个排序规则 .....................................145   
针对键的查询 .....................................147   
类别无关查询 .....................................148   
自定义索引和复杂查询 .............................149   
多个排序规则 .....................................149   
多个属性上的筛选条件 ......................150   
多个等式筛选条件 .............................153   
不等于和IN运算符 ....................................156   
未设置和不编入索引的属性 ......................157   
排序和值类型 ............................................158   
查询和多值属性 ........................................159   
一个简单的例子 .................................160   
Python中的MVP .................................161   
MVP和等式筛选条件 .........................161   
MVP和不等式筛选条件 .....................163   
MVP和排序规则 ................................164   
爆炸式索引.........................................166   
配置索引 ...................................................166   
Python中的索引配置 ..........................167   
Java中的索引配置 ..............................168   
第6章 数据存储区事务 ............................................. 170   
实体和实体组 ............................................172   
键、路径和祖先 .................................173   
祖先查询 ............................................174   
事务中都会发生些什么 .............................175   
事务读 ................................................176   
Python中的事务 .........................................176   
Java中的事务 .............................................178   
实体是如何被更新的 .................................182   
实体是如何被读取的 .................................185   
批量更新 ...................................................185   
索引是如何被更新的 .................................186   
第7章 用Python进行数据建模 .................................. 188   
模型与属性 ................................................189   
属性声明 ...................................................190   
属性值的类型 .....................................191   
属性的验证.........................................192   
不编入索引的属性 .............................194   
自动值 ................................................194   
列表属性 ............................................195   
模型和架构的迁移 .............................197   
对关系进行建模 ........................................197   
一对多关系.........................................200   
一对一关系.........................................200   
多对多关系.........................................201   
模型的继承 ................................................203   
查询和多态模型 ........................................204   
创建你自己的属性类 .................................206   
验证属性值.........................................206   
封送值类型.........................................207   
自定义默认值 .....................................209   
接受参数 ............................................210   
第8章 Java持久化API .............................................. 212   
设置JPA .....................................................213   
实体和键 ...................................................214   
实体的属性 ................................................217   
嵌入式对象 ................................................219   
保存、获取和删除对象 .............................219   
JPA中的事务 .............................................221   
查询和JPQL ...............................................222   
关系 .....226   
更多信息 ...................................................231   
第9章 内存缓存 . 232   
Python的Memcache API ............................234   
在Python中设置和获取值 ..................234   
设置和获取多个值 .............................235   
memcache命名空间 ............................236   
缓存过期时间 .....................................237   
删除键 ................................................237   
memcache计数器 ................................238   
缓存统计信息 .....................................239   
Java的Memcache API ................................240   
第10章 获取URL和Web资源 .................................... 245   
在Python中获取URL .................................246   
在Java中获取URL .....................................248   
Python中的异步请求 .................................250   
RPC对象 .............................................252   
通过回调函数处理结果 ......................253   
第11章 收发电子邮件和即时消息 .............................. 256   
启用入站服务 ............................................258   
发送电子邮件消息 .....................................259   
发件人地址.........................................260   
收件人 ................................................262   
附件 ....................................................262   
在Python中发送电子邮件 ..................263   
在Java中发送电子邮件.......................266   
接收电子邮件消息 .....................................268   
在Python中接收电子邮件 ..................269   
在Java中接收电子邮件.......................271   
发送XMPP消息 .........................................273   
发送聊天邀请 .....................................275   
发送聊天消息 .....................................275   
检查GTalk用户的状态 ........................277   
接收XMPP消息 .........................................278   
在Python中接收XMPP消息 ................279   
在Java中接收XMPP消息 ....................281   
第12章 大批量数据操作和远程访问 .......................... 283   
在Python中设置远程API ...........................284   
在Java中设置远程API ...............................285   
使用Bulk Loader工具 ................................285   
安装SQLite .........................................286   
备份与恢复.........................................287   
上传数据 ............................................288   
下载数据 ............................................292   
控制Bulk Loader ................................295   
使用远程外壳工具 .....................................296   
通过脚本使用远程API ..............................297   
第13章 任务队列和计划任务 .................................... 299   
任务队列 ...................................................300   
处理速率和令牌桶 .............................301   
任务的要素.........................................302   
任务处理器和重试 .............................303   
对任务进行测试和管理 ......................304   
在Python中使用任务队列 ..................305   
在Java中使用任务队列.......................310   
事务型的任务入队操作 ......................313   
计划任务 ...................................................314   
第14章 Web应用程序框架: Django ........................... 318   
安装Django ................................................319   
创建一个Django项目 .................................320   
请求处理器脚本 ........................................321   
Django App Engine Helper.........................322   
创建一个Django应用程序 .........................325   
在Django中使用App Engine模型 ..............327   
使用Django的单元测试和Fixture ..............329   
使用Django表单 ........................................333   
第15章 部署和管理应用程序 .................................... 337   
上传应用程序 ............................................338   
使用版本 ...................................................339   
管理服务配置文件 .....................................341   
管理索引 ...................................................341   
浏览和下载日志 ........................................343   
监控数据存储区 ........................................346   
应用程序设置 ............................................346   
管理开发人员 ............................................347   
配额与付费 ................................................348   
获得帮助 ...................................................349   
网络资源

来自新浪微盘的资源
来自CSDN下载频道的资源
来自盘多多的资源
[云端代码Google.App.Engine编程指南].Mark.C.Chu-Carroll.扫描版.pdf 36 MB
来自搜百度盘的资源
作者简介
评论