C语言接口与实现:创建可重用软件的技术 PDF 高清电子书 免费下载 完整版 在线阅读- 高飞网
C语言接口与实现

C语言接口与实现
创建可重用软件的技术

戴维 R.汉森
C
浏览人数:210
读者:             ...
《C语言接口与实现:创建可重用软件的技术》概念清晰、实例详尽,是一本有关设计、实现和有效使用C语言库函数,掌握创建可重用C语言软件模块技术的参考指南。书中提供了大量实例,重在阐述如何用一种与语言无关的方法将接口设计实现独立出来,从而用一种基于接口的设计途径创建可重用的API。
《C语言接口与实现:创建可重用软件的技术》是所有C语言程序员不可多得的好书,也是所有希望掌握可重用软件模块技术的人员的理想参考书,适合各层次的面向对象软件开发人员、系统分析员阅读。

第1章 引言   
1.1 文学程序   
1.2 程序设计风格   
1.3 效率   
1.4 扩展阅读   
1.5 习题   
第2章 接口与实现   
2.1 接口   
2.2 实现   
2.3 抽象数据类型   
2.4 客户程序的职责   
2.5 效率   
2.6 扩展阅读   
2.7 习题   
第3章 原子   
3.1 接口   
3.2 实现   
3.3 扩展阅读   
3.4 习题   
第4章 异常与断言   
4.1 接口   
4.2 实现   
4.3 断言   
4.4 扩展阅读   
4.5 习题   
第5章 内存管理   
5.1 接口   
5.2 产品实现   
5.3 稽核实现   
5.4 扩展阅读   
5.5 习题   
第6章 再谈内存管理   
6.1 接口   
6.2 实现   
6.3 扩展阅读   
6.4 习题   
第7章 链表   
7.1 接口   
7.2 实现   
7.3 扩展阅读   
7.4 习题   
第8章 表   
8.1 接口   
8.2 例子:词频   
8.3 实现   
8.4 扩展阅读   
8.5 习题   
第9章 集合   
9.1 接口   
9.2 例子:交叉引用列表   
9.3 实现   
9.4 扩展阅读   
9.5 习题   
第10章 动态数组   
10.1 接口   
10.2 实现   
10.3 扩展阅读   
10.4 习题   
第11章 序列   
11.1 接口   
11.2 实现   
11.3 扩展阅读   
11.4 习题   
第12章 环   
12.1 接口   
12.2 实现   
12.3 扩展阅读   
12.4 习题   
第13章 位向量   
13.1 接口   
13.2 实现   
13.3 扩展阅读   
13.4 习题   
第14章 格式化   
14.1 接口   
14.2 实现   
14.3 扩展阅读   
14.4 习题   
第15章 低级字符串   
15.1 接口   
15.2 例子:输出标识符   
15.3 实现   
15.4 扩展阅读   
15.5 习题   
第16章 高级字符串   
16.1 接口   
16.2 实现   
16.3 扩展阅读   
16.4 习题   
第17章 扩展精度算术   
17.1 接口   
17.2 实现   
17.3 扩展阅读   
17.4 习题   
第18章 任意精度算术   
18.1 接口   
18.2 例子:计算器   
18.3 实现   
18.4 扩展阅读   
18.5 习题   
第19章 多精度算术   
19.1 接口   
19.2 例子:另一个计算器   
19.3 实现   
19.4 扩展阅读   
19.5 习题   
第20章 线程   
20.1 接口   
20.2 例子   
20.3 实现   
20.4 扩展阅读   
20.5 习题   
附录A 接口摘要   
参考书目 363   
看过本书的人还看过